“Coach the coach”

11 Fräiwëlleger aus de 5 Lëtzebuerger Rugbyveräiner konnten sech iwwer verschidde Coachingstechniken, Strategien a Methoden léieren fir d’Spillerleeschtung an d’Zesummenhalt vun der Equipe ze verbesseren. De Cours iwwerdeckt Themen...

11 Fräiwëlleger aus de 5 Lëtzebuerger Rugbyveräiner konnten sech iwwer verschidde Coachingstechniken, Strategien a Methoden léieren fir d’Spillerleeschtung an d’Zesummenhalt vun der Equipe ze verbesseren. De Cours iwwerdeckt Themen wéi Spillanalyse, Spillerentwécklung, an Teammanagement.

D’Participanten haten och d’Méiglechkeet hir nei Kompetenzen duerch verschidde praktesch Übungen an Übungen ze üben an ëmzesetzen. Insgesamt war de Weekend e grousse Succès an d’Fräiwëlleger si mat villen neie Wëssen a Kompetenzen fortgaang, déi se an hir Equipë kënnen applizéieren.

Den nächsten Trainingscours am Mäerz (7-9/3) wäert op d’Basis vun dësem Cours opbauen a sech op méi fortgeschratt Coachingstrategien an Techniken konzentréieren.

11 Volunteers from the 5 Luxembourg rugby clubs were able to learn about different coaching techniques, strategies and methods to improve player performance and team cohesion.

The course covered topics such as game analysis, player development, and team management.

The participants also had the opportunity to practice and apply their new skills through various hands-on exercises and drills. Overall, the weekend was a great success and the volunteers left with a wealth of new knowledge and skills that they can apply to their teams.

The next training course in March (7-9/3) will build on the foundation laid by this course and will focus on more advanced coaching strategies and techniques.

11 Volontaires des 5 clubs de rugby luxembourgeois ont pu apprendre différentes techniques, stratégies et méthodes d’entraînement pour améliorer les performances des joueurs et la cohésion de l’équipe.

Le cours a abordé des sujets tels que l’analyse du jeu, le développement des joueurs et la gestion de l’équipe.
Les participants ont également eu l’occasion de pratiquer et d’appliquer leurs nouvelles compétences grâce à divers exercices pratiques. Dans l’ensemble, le week-end a été un grand succès et les volontaires sont repartis avec une foule de nouvelles connaissances et compétences qu’ils pourront appliquer dans leurs équipes.

Le prochain module de formation, qui aura lieu en mars (7-9/3), s’appuiera sur les bases posées par ce cours et se concentrera sur des stratégies et techniques d’entraînement plus avancées.

Categories
News FormationNon classé